Lịch khai giảng

Cơ sở Thái Hà

Khóa học Mục tiêu Ngày khai giảng Size lớp Cơ sở
Foundation Nền tảng 30/03/2024 8-10 Thái Hà
Junior 25 Pre-IELTS 08/03/2024 8-10 Thái Hà
Junior 29 Pre-IELTS 28/03/2024 8-10 Thái Hà
Senior 46 IELTS 20/03/2024 7-9 Thái Hà
Senior 47 IELTS 30/03/2024 7-9 Thái Hà
Senior(ON) 48 IELTS 30/03/2024 7-9 Thái Hà
Researcher 50 IELTS 10/03/2024 7-9 Thái Hà
Researcher 51 IELTS 25/03/2024 7-9 Thái Hà
Philosopher 32 Advanced 25/03/2024 6-8 Thái Hà
Lớp cấp tốc IELTS Linh hoạt

Cơ sở Lê Thanh Nghị

Khóa học Mục tiêu Ngày khai giảng Size lớp Cơ sở
Junior 30 Pre-IELTS 25/03/2024 8-10 Lê Thanh Nghị
Senior 49 IELTS 28/03/2024 7-9 Lê Thanh Nghị
Researcher 52 IELTS 15/03/2024 7-9 Lê Thanh Nghị
Intensive Researcher 48 IELTS 05/03/2024 4-6 Lê Thanh Nghị
Lớp cấp tốc IELTS Linh hoạt

Cơ sở Cầu Giấy

Khóa học Mục tiêu Ngày khai giảng Size lớp Cơ sở
Junior 31 Pre-IELTS 30/03/2024 8-10 Cầu Giấy
Senior 50 IELTS 20/03/2024 7-9 Cầu Giấy
Researcher 49 IELTS 05/03/2024 7-9 Cầu Giấy
Researcher 54 IELTS 30/03/2024 7-9 Cầu Giấy
Lớp cấp tốc IELTS Linh hoạt

 

Khóa học Mục tiêu Ngày khai giảng Size lớp Cơ sở
Foundation Nền tảng 30/03/2024 8-10 Thái Hà
Junior 25 Pre-IELTS 08/03/2024 8-10 Thái Hà
Junior 29 Pre-IELTS 28/03/2024 8-10 Thái Hà
Senior 46 IELTS 20/03/2024 7-9 Thái Hà
Senior 47 IELTS 30/03/2024 7-9 Thái Hà
Senior(ON) 48 IELTS 30/03/2024 7-9 Thái Hà
Researcher 50 IELTS 10/03/2024 7-9 Thái Hà
Researcher 51 IELTS 25/03/2024 7-9 Thái Hà
Philosopher 32 Advanced 25/03/2024 6-8 Thái Hà
Lớp cấp tốc IELTS Linh hoạt
Khóa học Mục tiêu Ngày khai giảng Size lớp Cơ sở
Junior 30 Pre-IELTS 25/03/2024 8-10 Lê Thanh Nghị
Senior 49 IELTS 28/03/2024 7-9 Lê Thanh Nghị
Researcher 52 IELTS 15/03/2024 7-9 Lê Thanh Nghị
Intensive Researcher 48 IELTS 05/03/2024 4-6 Lê Thanh Nghị
Lớp cấp tốc IELTS Linh hoạt

 

Khóa học Mục tiêu Ngày khai giảng Size lớp Cơ sở
Junior 31 Pre-IELTS 30/03/2024 8-10 Cầu Giấy
Senior 50 IELTS 20/03/2024 7-9 Cầu Giấy
Researcher 49 IELTS 05/03/2024 7-9 Cầu Giấy
Researcher 54 IELTS 30/03/2024 7-9 Cầu Giấy
Lớp cấp tốc IELTS Linh hoạt