Phỏng vấn giảng viên

12/02/20

IELTS LAB – Lễ vinh danh học viên đạt điểm IELTS 3

IELTS Lab là một tổ chức giáo dục tiên phong, được xây dựng trên nền tảng của sự sáng tạo và khoa học, nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên một phương pháp học […]

Đọc thêm

12/02/20

IELTS LAB – Lễ vinh danh học viên đạt điểm IELTS 2

IELTS Lab là một tổ chức giáo dục tiên phong, được xây dựng trên nền tảng của sự sáng tạo và khoa học, nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên một phương pháp học […]

Đọc thêm

12/02/20

IELTS LAB – Lễ vinh danh học viên đạt điểm IELTS 1

IELTS Lab là một tổ chức giáo dục tiên phong, được xây dựng trên nền tảng của sự sáng tạo và khoa học, nhằm mục tiêu cung cấp cho học viên một phương pháp học […]

Đọc thêm