Critical thinking trong Pie Chart – IELTS Writing Task 1

thuha

69 lượt xem

21/03/24

Pie chart (dạng biểu đồ hình tròn) dùng để so sánh các đối tượng ở mức tổng thể. Mỗi phần biểu diễn số liệu (thường ở dạng phần trăm) cho một đối tượng, tên các đối tượng với màu hoặc ký hiệu của chúng thường được liệt kê bên cạnh.

Nhiều nơi chia Pie chart ra thành dạng bài: Thay đổi theo thời gian và theo đối tượng, Tuy nhiên tại IELTS Lab, tư duy core của hai dạng bài trên là một.

Do đó cái chúng ta cần nắm được là lối tư duy chứ không phải dạng bài.

Như vậy, một cách tổng quát, để viết một bài IELTS Writing task 1 dạng Pie chart hoàn chỉnh cần có 4 bước:

Bước 1: Phân tích đề

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

Bước 3: Xác định ý và viết Overview

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết body.

Đề bài

Mô tả đề bài: 𝙏𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙨𝙝𝙤𝙬 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙚𝙣𝙩𝙖𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧𝙨 𝙞𝙣 𝙏𝙤𝙬𝙣𝙨 𝘼 𝙖𝙣𝙙 𝘽 𝙞𝙣 𝙩𝙬𝙤 𝙮𝙚𝙖𝙧𝙨, 1960 𝙖𝙣𝙙 2010.

Bước 1: Phân tích đề

Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ: Phần trăm số người làm việc trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm 3 loại: manufacturing, sales và services

Địa điểm: Town A và town B

Thời gian: có 2 mốc 1960 và 2010  ĐỀ VIẾT THÌ QUÁ KHỨ

Đơn vị là percent (%)

Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

The charts show the percentage of people working in different sectors in Towns A and B in two years, 1960 and 2010.

– 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗽𝗵𝗿𝗮𝘀𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵: 𝘀𝗵𝗼𝘄 => 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲; 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 => 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻; 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 => 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻; 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 => 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴, 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀

Introduction: 𝗧𝗵𝗲 𝗴𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴, 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟲𝟬 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟭𝟬 𝗶𝗻 𝘁𝘄𝗼 𝘁𝗼𝘄𝗻𝘀 𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗕.

Bước 3: Xác định ý và viết Overview. Đây là bước vận dụng critical thinking.

Phần Overview sẽ viết theo 2 đặc điểm tổng quan về XU HƯỚNG VÀ VỀ ĐỘ LỚN.

(1) the percentage of people working in manufacturing increased in both towns

(2) the percentage in the sales sector fell

𝙊𝙫𝙚𝙧𝙫𝙞𝙚𝙬: 𝙄𝙩 𝙞𝙨 𝙘𝙡𝙚𝙖𝙧 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙙𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙩𝙖 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙘𝙚𝙣𝙩𝙖𝙜𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙠𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚 𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙣𝙪𝙛𝙖𝙘𝙩𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙚𝙙 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙞𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣 𝙗𝙤𝙩𝙝 𝙩𝙤𝙬𝙣𝙨 𝙗𝙪𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚𝙣𝙙.

Lưu ý:

* Đây là câu overview và chúng ta không đưa số liệu cụ thể vào câu này.

* Không đưa ra nhận xét cảm tính về xu hướng phát triển của số liệu.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2-3 đoạn thân bào. Vận dụng tư duy logic và critical

Không có căn cứ về việc chỉ được viết 2 đoạn ở phần thân. Bạn có thể viết bao nhiêu đoạn tuỳ theo logic bài làm của bạn. Nhưng buộc phải thể hiện rõ logic đó trong bài viết.

Với bài này chúng ta nên chia 3 đoạn như sau:

– Paragraph 3: manufacturing: report and compare figures and trends in both towns in 1960 and 2010

– Paragraph 4: sales: contrast decline in figures with manufacturing in both towns in 1960 and 2010

– Paragraph 5: services: contrast the trends in Towns A and B and report figures.

Đoạn mẫu 

𝗢𝘃𝗲𝗿 𝟱𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗮 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗼𝗳 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗯𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘁𝘄𝗼 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗱 𝘁𝗼𝘄𝗻𝘀. 𝗜𝗻 𝟭𝟵𝟲𝟬, 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗮𝘀 𝟮𝟵% 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻 𝗔, 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻 𝗕. 𝗛𝗼𝘄𝗲𝘃𝗲𝗿, 𝗯𝘆 𝟮𝟬𝟭𝟬 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗮𝗱 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻𝘀 𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗕 𝘁𝗼 𝟲𝟰% 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟱%, 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆.

𝗢𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗵𝗮𝗻𝗱, 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗶𝗻𝗲. 𝗜𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻 𝗔, 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟲𝟬 𝘄𝗮𝘀 𝟰𝟭% 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗳𝗲𝗹𝗹 𝗯𝘆 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗵𝗮𝗹𝗳 𝘁𝗼 𝟮𝟬% 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟬. 𝗜𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻 𝗕, 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝟳𝟬% 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟲𝟬 𝘁𝗼 𝟱𝟯% 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟬.

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗵𝗮𝗹𝘃𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻 𝗔 𝘁𝗼 𝟭𝟲% 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟬, 𝘄𝗵𝗲𝗿𝗲𝗮𝘀 𝗶𝗻 𝗧𝗼𝘄𝗻 𝗕 𝗶𝘁 𝗿𝗼𝘀𝗲 𝘀𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗹𝘆 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝟮𝟬% 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟲𝟬 𝘁𝗼 𝟮𝟮% 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟬.

Trên đây là một ví dụ về một bài pie chart. Tuy nhiên bài viết chưa đi sâu về cách xây dựng tư duy và tại sao lại cần xây dựng 3 đoạn thay vì 2 đoạn như thông thường. Hãy đến với IELTS LAB để biết sâu hơn về hành trình xây dựng tư duy phản biện nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan