Giải đề Cam 19 – Test 4. – IELTS Writing task 1

huyenanh

704 lượt xem

03/07/24

Đề bài:

The charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending.

 1. Ý tưởng cho overview:

Vì đây là một bài dạng biểu đồ mixed với 2 biểu đồ về 2 vấn đề khác nhau, nên lý tưởng nhất là chúng ta sẽ report trend của từng biểu đồ một cách độc lập, cùng với các nội dung về số liệu cao thấp của từng biểu đồ nếu có. Cụ thể:

 • Phần lớn dance classes đều ở private studios, theo sau bởi các địa điểm public khác.
 • Ballet và tap phổ biến cho lứa tuổi dưới 11, và Modern phổ biến hơn với độ tuổi 11-16..
 1. Phân chia thân bài:

Khi đã xác định được cách viết overview, bài viết sẽ phân thân bài theo từng ý của overview để đảm bảo tiêu chí Coherence and Cohesion trong chấm điểm. Tức là:

 • Thân bài 1: Mô tả số liệu về các loại lớp học nhảy khác nhau, nêu rõ xu hướng phổ biến cho từng lứa tuổi.
 • Thân bài 2: Mô tả các địa điểm lớp nhảy, nói rõ lớp nào phổ biến nhất.
 1. Cách lần lượt tả từng câu:

Với dạng bài mixed thì cốt lõi phải nêu lên được số liệu để chứng minh cho xu hướng đã đề cập trong overview và có sự so sánh để đảm bảo cho tiêu chí Task Achievement trong chấm điểm. Vì vậy:

      Thân bài 1:

 • Câu 1: Nhắc lại trend chung của biểu đồ.
 • Câu 2: Số lượng học viên tham gia lớp ballet dưới 11 cao hơn trên 11, 600 so với 300.
 • Câu 3: Số lượng học viên tham gia tap có sự phân bố đồng đều hơn, với 430 và 420 cho từng độ tuổi.
 • Câu 4: Trái lại, Modern ghi nhận nhiều học viên trên 11 hơn, với hơn 500 so với 300.

 

      Thân bài 2:

 • Câu 1: Nhắc lại trend chung của biểu đồ.
 • Câu 2: Phần lớn lớp học tổ chức ở private studios, với 48, gấp đôi số lượng của school halls là 24%.
 • Câu 3: Collge halls chiếm tỉ trọng thấp nhất, với 10% so với 18% của communital halls & other.

 

 1. Paraphrasing:

Để tránh lặp từ liên quan đến các hoạt động, bài này chỉ nên paraphrase những cụm từ như “types of dance classes,” “locations,” còn tên các hoạt động và địa điểm thì giữ nguyên.

 1. Bài mẫu

The given charts illustrate the 3 different types of dance classes, categorized by two age groups, along with where these classes take place in an Australian town.

Overall, modern dance classes are mostly favored by those from 11 to 16 years old, while ballet and tap classes are more popular among children under 11. In terms of location, private studios are the leading venue for these classes, followed by various public venues.

With regards to the 3 class types, ballet and tap are mostly preferred by learners under 11, while modern dance classes are more common among the older group. Specifically, those under 11 make up the bulk of ballet classes with around 600 students, twice as many as those from 11 to 16 years old (300). Tap dance classes, however, show a more balanced distribution, with about 450 students that fall into the under 11 brackets, slightly higher than approximately 420 for those from 11 to 16. Modern classes, on the other hand, draw more students from the 11-16 demographic, with over 500 active pupils compared to only 300 that are under 11 years old.

As for the locations of these classes, the majority of classes are set up in private studios, while the rest are divided across a wide range of venues. In detail, a staggering 48% of all dance classes take place in private studios, which is double that of after-school school halls, at 24%. Meanwhile, college-based studios are the least utilized for these classes at 10%, lower than the corresponding figure for community halls & other locations, at 18%.

 

Dưới đây là bài mẫu chi tiết cho đề: The charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending do đội ngũ học thuật biên soạn. Chúc bạn học tốt

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan