Giải đề Cam 19 – Test 4. – IELTS Writing task 2: consumers can go to a supermarket and buy food produced all over the world.

huyenanh

729 lượt xem

03/07/24

Đề bài Task 2: In many countries nowadays, consumers can go to a supermarket and buy food produced all over the world. Do you think this is a positive or negative development?

1. Ý tưởng và lập luận

Đề bài đưa ra một thực tế cuộc sống về việc người tiêu dùng có thể đi siêu thị và mua thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới – sau đó yêu cầu học viên đánh giá xem liệu đây có phải là một sự phát triển tiêu cực hay tích cực. Bài viết này sẽ tập trung vào cả hai khía cạnh này và đưa ra ý kiến cá nhân, cụ thể là:

 • Thân bài 1: Nói về mặt tốt của việc thực phẩm nước ngoài phổ biến
 • Thân bài 2: Nói về mặt hại của việc thực phẩm nước ngoài phổ biến

2. Phát triển ý

Thân bài 1: Mặt tốt của việc thực phẩm nước ngoài phổ biến

 • (Câu 1) Sự phổ biến rộng rãi của thực phẩm ngoại quốc giúp tạo sự đa dạng trong lựa chọn.
 • (Câu 2) Giải thích thêm về việc này tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận các ẩm thực mà họ không tiếp cận được trước đó, tạo trải nghiệm ẩm thực tốt hơn và nhiều lựa chọn hơn.
 • (Câu 3) Đưa thêm ý thứ hai về việc gia tăng lựa chọn thực phẩm khi trái mùa.
 • (Câu 4) Đưa ví dụ về việc các loại hoa quả khác nhau dù trái mùa vẫn có thể tiêu thụ do nhập khẩu từ nước ngoài.

Thân bài 2: Mặt hại của việc thực phẩm nước ngoài phổ biến

 • (Câu 1) Nêu quan điểm rằng các mặt hại nghiêm trọng hơn mặt lợi.
 • (Câu 2) Nêu ảnh hưởng của môi trường từ việc này
 • (Câu 3) Giải thích thêm về việc vận chuyển thực phẩm ảnh hưởng tới môi trường như thế nào.
 • (Câu 4) Khẳng định một lần nữa sự nghiêm trọng của việc này do tính cấp bách của tình hình môi trường thực tế.
 • (Câu 5) Đưa ý hai về việc phổ biến thực phẩm có thể gây ảnh hưởng tới kinh tế và nông nghiệp trong nước
 • (Câu 6) Giải thích thêm về việc người nông dân trong nước có thể không cạnh tranh được với sản phẩm nước ngoài về giá cả.
 • (Câu 7) Đưa ví dụ về câu 6, về việc nông dân Việt Nam gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với gạo nhập khẩu từ Thái Lan.

 

3. Bài mẫu:

The globalization of the food industry has enabled consumers to access a vast range of products from around the world in their local supermarkets. While this development has its merits with regards to the variety and supply of food products, I believe this trend is largely negative as it poses greater challenges to the environment and the local economy.

On the one hand, the availability of international food products in supermarkets provides consumers with a greater variety of choices. The presence of foreign food items allows people the chance to enjoy exotic foods that were once inaccessible, which can enhance culinary experiences and promote cultural exchange, as people are exposed to different cuisines and dietary habits. Additionally, importing food from other countries can help fill seasonal gaps in local production, ensuring a steady supply of certain food items year-round. For instance, in Vietnam, fruits such as apples and cherries, which are not typically grown locally, can still be enjoyed even when they are out of season thanks to foreign fruit import.

However, I contend that the negative implications of this trend are more substantial. First and foremost, the environmental impact of transporting food across vast distances is considerable. The carbon footprint associated with the shipping, refrigeration, and packaging of these products contributes significantly to global greenhouse gas emissions. This is even more concerning considering the already urgent need to reduce carbon footprints worldwide. Furthermore, the prevalence of imported food can inadvertently undermine local agriculture and economies. Small-scale farmers in developing countries may struggle to compete with the lower prices of imported goods, leading to a decline in local production and economic instability in rural areas. In Vietnam, for example, the influx of cheaper imported rice from Thailand has put great pressure on local farmers, threatening their livelihoods and the sustainability of local agriculture.

In conclusion, while the prevalence of international food products in the local markets offers an  increased variety and year-round availability for consumers, I assert that the negative consequences related to the environment and local economies are of greater significance. Thus, moving forward, it is crucial for governments and consumers to support local agriculture and seek more sustainable practices in food production and distribution.

4. Từ vựng

globalization toàn cầu hóa
a greater variety of choices sự lựa chọn đa dạng hơn
exotic foods món ăn lạ
inaccessible không thể tiếp cận được
culinary experiences trải nghiệm ẩm thực
promote cultural exchange thúc đẩy trao đổi văn hóa
dietary habits thói quen ăn uống
fill seasonal gaps in local production lấp đầy khoảng trống theo mùa trong sản xuất địa phương
year-round quanh năm
carbon footprint khí thải carbon
undermine local agriculture and economies làm suy yếu nông nghiệp và nền kinh tế địa phương
small-scale farmers nông dân quy mô nhỏ
economic instability bất ổn kinh tế
an influx of một dòng chảy của
livelihoods and the sustainability sinh kế và sự bền vững
sustainable practices thực hành bền vững

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog liên quan